Tổng hợp 5 kỷ luật là gì hot nhất

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp kỷ luật là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Dưới đây là danh sách kỷ luật là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật tương ứng.

Khiển trách

Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Nghị định 19/2020/NĐ-CP, hình thức khiển trách được áp dụng cho các đối tượng khi có hành vi vi phạm cụ thể sau:

Chủ thể vi phạmHành vi vi phạmCán bộ, công chức

– Xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính không kịp thời, không nghiêm minh, không đúng thẩm quyền, thủ tục, đối tượng theo quy định pháp luật;

– Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quyết định xử phạt của cá nhân, tổ chức bị xử phạt; việc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do cá nhân, tổ chức thực hiện;

– Tiết lộ thông tin, tài liệu về kết luận kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;

– Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra;

Viên chức

– Tiết lộ thông tin, tài liệu về kết luận kiểm tra khi chưa có kết luận chính thức;

– Thực hiện không đầy đủ, chính xác kết luận kiểm tra;

– Không giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

Xem thêm: Xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Cảnh cáo

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Nghị định 19/2020/NĐ-CP, hình thức cảnh cáo được áp dụng cho các đối tượng khi có hành vi vi phạm cụ thể sau:

Chủ thể vi phạmHành vi vi phạmCán bộ

– Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật;

– Áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính;

– Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính;

– Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra;

– Thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện kết luận kiểm tra.

Công chức

– Không xử phạt vi phạm hành chính, không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả hoặc không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người vi phạm theo quy định pháp luật;

– Kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính;

– Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra;

– Không thực hiện kết luận kiểm tra.

Viên chức

– Can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý vi phạm hành chính;

– Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động kiểm tra, lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ kiểm tra;

– Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực liên quan đến nội dung kiểm tra;

– Không thực hiện kết luận kiểm tra;

– Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính với người chưa thành niên

Quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên

Hạ bậc lương

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định 19/2020/NĐ-CP, hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Bảo lãnh phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ

Giáng chức

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 19/2020/NĐ-CP, hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hành vi không thực hiện kết luận kiểm tra.

Xem thêm: Tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm hành chính

Biệp pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Cách chức

Căn cứ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 19/2020/NĐ-CP, hình thức cách chức được áp dụng với các đối tượng có hành vi vi phạm tương ứng như sau:

Chủ thể vi phạmHành vi vi phạm

Cán bộ

– Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

– Sử dụng tiền thu được từ tiền nộp phạt vi phạm hành chính, tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt tiền, tiền bán, thanh lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu và các khoản tiền khác thu được từ xử phạt vi phạm hành chính trái quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

– Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra;

– Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền, thủ tục, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính;

– Không thực hiện kết luận kiểm tra;

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính.

Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính.

Viên chức quản lý

– Ban hành trái thẩm quyền văn bản quy định về hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền, thủ tục, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước và biện pháp xử lý hành chính;

– Không thực hiện kết luận kiểm tra.

Xem thêm: Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Buộc thôi việc

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với công chức, viên chức có một trong các hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính quy định tại Điều 29 Nghị định 19/2020/NĐ-CP, bao gồm:

– Giữ lại vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử lý vi phạm hành chính;

– Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

– Chống đối, cản trở người làm nhiệm vụ kiểm tra, đe dọa, trù dập người cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan kiểm tra, đoàn kiểm tra, gây khó khăn cho hoạt động kiểm tra;

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, đòi, nhận tiền, tài sản của người vi phạm; dung túng, bao che, hạn chế quyền của người vi phạm hành chính khi xử lý vi phạm hành chính.

Xem thêm: Xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản được quy định như thế nào?

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản trong trường hợp nào?

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn đọc. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ giải đáp.

Top 5 kỷ luật là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Kỷ luật là gì? Tại sao cần rèn tính kỷ luật để thành công?

 • Tác giả: langmaster.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 4.72 (341 vote)
 • Tóm tắt: Tính kỷ luật (self-discipline) chính là luôn đặt ra mục tiêu và kế hoạch rồi cố gắng hoàn thành và đạt được mục tiêu đó, không để cho cảm xúc, sự buông thả và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những cá nhân có tính kỷ luật sẽ làm nên doanh nghiệp hóa văn hóa kỷ luật. Các doanh nghiệp, công ty, tổ chức có văn hóa kỷ luật làm nên một xã hội văn minh, tuần thủ pháp luật, sống và làm việc theo chuẩn mực và có trách nhiệm với chính bản thân và …

Kỷ luật là gì? (Cập nhật 2023)

 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 03/04/2023
 • Đánh giá: 4.53 (312 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kỷ luật hiện diện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày và được coi là một biện pháp để giữ những nguyên tắc chung của một tổ chức, tập thể. Kỷ luật được nhắc đến nhiều nhất là kỷ luật trong lao động tại các doanh nghiệp đối với người lao động. Vậy …

Kỷ luật là gì? Sống kỷ luật là gì? Làm sao rèn được tính kỷ luật?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 02/14/2023
 • Đánh giá: 4.38 (597 vote)
 • Tóm tắt: Kỷ luật là hệ thống những quy định xử sự chung được đặt ra. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đối với thành viên. Khi đó, việc đảm bảo …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xây dựng lòng can đảm để có thể đối mặt với những mệt mỏi, những thử thách và khó chịu xảy ra xung quanh. Bởi việc thực hiện khó xác định tính đúng đắn, hiệu quả, tác động và thành công trên thực tế. Nhưng có thể khẳng định rằng con người chắc chắn …

Vi phạm kỷ luật là gì? Cho ví dụ về vi phạm kỷ luật

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 04/02/2023
 • Đánh giá: 4.15 (546 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó, có thể hiểu vi phạm kỷ luật là hành vi có lỗi của cá nhân, hành vi này trái với … vi pham ky luat la gi? vi du ve vi pham ky luat.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này như: Trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý tại nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh …

Kỷ luật là gì? Có mấy hình thức kỷ luật?

 • Tác giả: luatminhgia.com.vn
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 3.95 (408 vote)
 • Tóm tắt: Là hình thức bãi bỏ chức vụ quyền hạn của người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức và thường áp dụng đối với người lao động giữ chức vụ nhất định. Sa thải. Là …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi làm việc tại công ty may mặc tại huyện Thạch Thất, Hà Nội theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ 10/9/2019. Ngày 15/10/2021, do sơ suất trong quá trình làm việc, tôi đã gây ra hậu quả sản phẩm của công ty bị lỗi. Công ty đã ra quyết …

Next Post

Top 9 coa là gì hay nhất, đừng bỏ qua

T5 Th4 20 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về coa là gì hay nhất và đầy đủ nhất
Top 9 coa là gì hay nhất, đừng bỏ qua

You May Like