Danh sách 4 kiến trúc thượng tầng là gì hot nhất, đừng bỏ qua

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp kiến trúc thượng tầng là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Dưới đây là danh sách kiến trúc thượng tầng là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

– Khái niệm cơ sở hạ tầng

+ Khái niệm:

Với tư cách là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm cơ sở hạ tầng dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.

Như vậy, thực chất đây là nói cơ sở kinh tế của xã hội; không phải nói kết cấu hạ tầng kỹ thuật của xã hội – là cái thuộc vể lực lượng sản xuất.

Ví dụ, cơ sở hạ tầng (hay cơ sở kinh tế) của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay là một kết cấu kinh tế nhiều thành phần (kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tư bản,…) trong đó thành phần ,kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kết cấu đó được xác lập trên cơ sở hệ thống ba loại hình sở hữu về tư liệu sản xuất, sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, sở hữu tập thể của những người lao động, sở hữu tư nhân với nhiều hình thức cụ thể khác nhau; trên cơ sở đó, hình thành nên nhiều hình thức tổ chức kinh doanh đan xen hỗn hợp với nhiều loại hình phân phối đa dạng.

+ Kết cấu chung của cơ sở hạ tầng:

Cơ sở hạ tầng của một xã hội, trong toàn bộ sự vận động của nó. được tạo nên bởi các quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mới tồn tại dưới hình thái mầm mống, đại biểu cho sự phát triển của xã hội tương lai. Trong đó quan hệ sản xuất thống trị chiếm địa vị chủ đạo, chi phối các quan hệ sản xuất khác, định hướng sự phát triển của đời sông kinh tế – xã hội và giữ vai trò là đặc trưng cho chế độ kinh tế của một xã hội nhất định.

+ Kết cấu ba bộ phận của cơ sở hạ tầng phản ánh điều gì?

Sự tồn tại của ba loại hình quan hệ sản xuất cấu thành cơ sở hạ tầng của một xã hội phản ánh tính chất vận động, phát triển liên tục của lực lượng sản xuất với các tính chất kế thừa, phát huy và phát triển.

– Khái niệm kiến trúc thượng tầng

+ Khái niệm:

Với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm kiến trúc thượng tầng dùng để chỉ toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị – xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định.

+ Kết cấu chung của kiến trúc thượng tầng:

Kiến trúc thượng tầng của mỗi xã hội là một kết cấu phức tạp, có thể được phán tích từ những giác độ khác nhau, từ đó cho thấy mối quan hệ đan xen và chi phối lẫn nhau của chúng. Từ giác độ chung nhất, có thể thấy kiến trúc thượng tầng của một xã hội bao gồm: hệ thống các hình thái ý thức xã hội (hình thái ý thức chính trị, pháp quyền, tôn giáo,…) và các thiết chế chính trị – xã hội tương ứng của chúng (nhà nước, chính đảng, giáo hội,…).

Top 4 kiến trúc thượng tầng là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Kiến trúc thượng tầng là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 04/04/2023
 • Đánh giá: 4.63 (245 vote)
 • Tóm tắt: Kiến trúc thượng tầng là tập hợp các quan điểm: chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật… với các thiết chế tương ứng: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng: Kiến trúc thượng tầng của bất kỳ xã hội nào cũng là một cấu trúc phức tạp, có thể phân tích từ các góc độ khác nhau, do đó thể hiện các mối quan hệ đan xen và chi phối lẫn nhau. Nhìn một cách khái quát hơn, …

Cơ sở hạ tầng là gì? Kiến trúc thượng tầng là gì? Lấy ví dụ?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Đánh giá: 4.48 (514 vote)
 • Tóm tắt: Với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm kiến trúc thượng tầng dùng để chỉ toàn bộ hệ thống kết cấu các hình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Kết cấu ba bộ phận của cơ sở hạ tầng phản ánh điều gì đây cũng là một thắc mắc rất thú vị? Sự tồn tại của ba loại hình quan hệ sản xuất cấu thành cơ sở hạ tầng của một xã hội phản ánh tính chất vận động, phát triển liên tục của lực lượng sản xuất …

Kiến trúc thượng tầng là gì? Đặc điểm và tính chất

 • Tác giả: trithuccongdong.net
 • Ngày đăng: 11/17/2022
 • Đánh giá: 4.26 (417 vote)
 • Tóm tắt: Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm: chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật… với những thể chế tương ứng: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Về kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam, Đảng ta khẳng định: Lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân ta. Nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng về sự …

Kiến trúc thượng tầng là gì | Thông tin tổng quan

 • Tác giả: online.vinhomes.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 4.02 (260 vote)
 • Tóm tắt: Bởi vậy, kiến trúc thượng tầng là những hiện tượng xã hội, tập trung thể hiện đời sống tinh thần của xã hội, là bộ mặt tinh thần tư tưởng của hình thái kinh tế …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh đó, nhà nước và từng chính quyền địa phương nỗ lực từng bước phát triển cơ sở hạ tầng. Đây chính là một bước trong giải quyết mâu thuẫn xảy ra với kiến trúc thượng tầng. Việc phát triển song song với củng cố cơ sở hạ tầng điều chỉnh và củng …

Next Post

Top 6 0862 là mạng gì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

T4 Th4 19 , 2023
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về 0862 là mạng gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi
Top 6 0862 là mạng gì tốt nhất, đừng bỏ lỡ

You May Like