Top 7 kiến phương bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì hay nhất, bạn nên biết

Qua bài viết này faravirusi.com xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về kiến phương bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Dưới đây là danh sách kiến phương bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Bạn đang xem: Lịch sử và Địa lí 6 Bài 16: Chính sách cai trị của PK phương Bắc và sự chuyển biến của VN thời kì Bắc thuộc – Chân Trời Sáng Tạo

Lịch sử và Địa lí 6 Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc SGK Chân trời sáng tạo, được Trường Tiểu học Thủ Lệ biên soạn và tổng hợp với nội dung lí thuyết và bài tập minh họa bám sát nội dung chương trình SGK giúp các em học sinh lớp 6 có tài liệu học tập, nắm vững kiến thức, hi vọng tài liệu giúp ích cho các em. Chúc các em có kết quá học tập tốt.

1.1.1. Tổ chức bộ máy cai trị

– Chia Âu Lạc thành 3 quận ( Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam) gộp chung với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu

– Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

1.1.2. Chính sách bóc lột về kinh tế

– Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề, chiếm đoạt ruộng đất, độc quyền sắt, muối, bắt hàng ngàn thợ thủ công giỏi đem về nước, đặt thêm thuế khoám lao dịch nặng nề.

– Nhà Ngô và nhà Lương siết ách cai trị, đặt thêm thuế, bắt hàng ngàn thợ thủ công giỏi ở Giao Châu đem về nước.

– Thời Đường, bên cạnh chính sách cống nạp, chính quyền đô hộ còn tăng cường chế độ thuế khóa và lao dịch nặng nề.

1.1.3. Chính sách đồng hóa

– Trong suốt thời Bắc thuộc, chính quyền phong kiến phương Bắc đều thực hiện chính sách đồng hóa văn hóa đối với dân tộc ta.

– Chính sách đồng hóa về văn hóa: đưa người Hán sang sinh sống lâu dài cũng người Việt, xóa bỏ tập tục lâu đời, ép dân ta theo phong tục tập quán của họ, Nho gió, chữ Hán du nhập vào nước ta.

1.2.1. Những chuyển biến về kinh tế

– Sử dụng cày, sức kéo trâu bò, công cụ bằng sắt để lao động, sản xuất

– Chăn nuôi và trồng nhiều loại cây khác như cây ăn quả, cây dâu, cây bông

– Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

– Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, khảm xà cừ, thuộc da, đúc tiền, đúc đồng.

– Giao thương các sản phẩm thủ công nghiệp, nông nghiệp phát triển.

– Biết đắp đê phòng lũ lụt.

1.2.2. Những chuyển biến về xã hội

– Các thành phần trong xã hội thay đổi căn bản so với thời Văn Lang, Âu Lạc. Tầng lớp trên của xã hội như Lạc tướng, Lạc hầu và sau này là hào trưởng người Việt có thế lực kinh tế và uy tín trong nhân dân nhưng vẫn bị chính quyền đô hộ chèn ép.

– Nông dân công xã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách cướp đoạt ruộng đất và tô thuế, nhiều người phá sản trở thành nông dân lệ thuộc hoặc nô tì.

– Mâu thuẫn xã hội bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền cai trị phương Bắc. Mỗi khi có điều kiện, người Việt lại đứng lên lật đổ ách thống trị, thiết lập chính quyền tự chủ của riêng mình.

Câu 1

Tại sao nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu?

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin mục Tổ chức bộ máy cai trị để trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải:

– Nhà Hán gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu để nhằm mục đích dễ cai trị và dần dần thu phục người Việt, biến nước ta thành một quận của người Hán, muốn xóa tên nước ta khỏi các bản đồ hành chính và trong tâm thức nhân dân Âu Lạc.

Câu 2

Đọc thông tin trong bài, quan sát sơ đồ 16.1,16.2 và hình 16.3, em hãy cho biết chính quyền đô hộ phương Bắc đã thi hành chính sách cai trị gì đối với nước ta?

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong bài, quan sát sơ đồ 16.1,16.2 và hình 16.3

Hướng dẫn giải:

Ví dụ:

– Chính sách về chính trị:

+ Chia Âu Lạc thành 3 quận ( Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam) gộp chung với 6 quận của Trung Quốc thành Giao Châu

+ Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai trị tới cấp huyện.

– Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề, chiếm đoạt ruộng đất, độc quyền sắt, muối, bắt hàng ngàn thợ thủ công giỏi đem về nước, đặt thêm thuế khoám lao dịch nặng nề

– Chính sách đồng hóa về văn hóa: đưa người Hán sang sinh sống lâu dài cũng người Việt, xóa bỏ tập tục lâu đời, ép dân ta theo phong tục tập quán của họ, Nho gió, chữ Hán du nhập vào nước ta

Câu 3

Tại sao chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa dân tộc Việt Nam?

Phương pháp giải:

Đọc kĩ thông tin mục Chính sách đồng hóa, kết hợp kiến thức bản thân rút ra câu trả lời.

Hướng dẫn giải:

Chính quyền phong kiến phương Bắc thực hiện chính sách đồng hóa với dân tộc Việt Nam để âm mưu sáp nhập vùng lãnh thổ Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc, đồng hóa dân ta thành một tộc người dưới sự cai trị của chính quyền phong kiến phương Bắc.

Câu 1

Em hãy xác định những chuyển biến của nông nghiệp nước ta trong thời kì Bắc thuộc?

Phương pháp giải:

Dựa vào thông tin mục 2

Hướng dẫn giải:

Những chuyển biến của nông nghiệp nước ta thời kì Bắc thuộc:

– Sử dụng cày, sức kéo trâu bò, công cụ bằng sắt để lao động, sản xuất. Người dân đã biết đắp đê phòng lụt để bảo vệ mùa màng.

– Chăn nuôi và trồng nhiều loại cây khác như cây ăn quả, cây dâu, cây bông.

– Nghề thủ công truyền thống như đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, làm mộc.. phát triển với kĩ thuật sản xuất cao hơn.

– Nhiều nghề thủ công mới xuất hiện: làm giấy, khảm xà cừ, thuộc da, đúc tiền, đúc đồng

– Giao thương với các quốc gia trong khu vực.

Câu 2

Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời kì Bắc thuộc có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải:

Tư duy logic

Hướng dẫn giải:

Ví dụ:

Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc thuộc có ý nghĩa thể thiện trình độ phát triển kỹ thuật luyện đồng và quy mô sử dụng phổ biến, thông dụng của dụng cụ bằng đồng trong cuộc sống người dân.Đồ đồng Đông Sơn rất phong phú, nhiều hình vẻ, bao gồm công cụ, vũ khí, đồ đựng, đồ trang sức phục vụ chính cho cuộc sống con người.

Câu 3

Quan sát tư liệu 16.6, hãy nêu những chuyển biến trong cơ cấu xã hội nước ta thời Bắc thuộc so với thời Văn Lang, Âu Lạc.

Phương pháp giải:

Quan sát tư liệu 16.6

Hướng dẫn giải:

Việc đồ đồng Đông Sơn vẫn phát triển ở nhiều nơi trên đất nước ta trong thời Bắc thuộc có ý nghĩa thể thiện trình độ phát triển kỹ thuật luyện đồng và quy mô sử dụng phổ biến, thông dụng của dụng cụ bằng đồng trong cuộc sống người dân.Đồ đồng Đông Sơn rất phong phú, nhiều hình vẻ, bao gồm công cụ, vũ khí, đồ đựng, đồ trang sức phục vụ chính cho cuộc sống con người.

Câu 4

Theo em, tầng lớp nào trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa giành độc lập dân tộc của người Việt thời Bắc thuộc

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong bài, quan sát sơ đồ 16.1,16.2 và hình 16.3

Hướng dẫn giải:

Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, Bà Triệu,…

Sau bài học này, các em học sinh cần nắm được các yêu cầu sau: + Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc trong thời Bắc thuộc. + Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội, văn hóa ở Việt Nam trong thời Bắc thuộc.

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử và Địa Lí Trường Tiểu học Thủ Lệ sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 6

Top 7 kiến phương bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?

 • Tác giả: share.shub.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 4.75 (240 vote)
 • Tóm tắt: Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì? Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng Thành lập quốc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc …

Mục đích cuối cùng của các triều đại phong kiến phương Bắc khi thiết lập bộ máy cai trị trên đất nướ

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 11/24/2022
 • Đánh giá: 4.4 (342 vote)
 • Tóm tắt: Mục đích cuối cùng của các triều đại phong kiến phương Bắc khi thiết lập bộ máy cai trị trên đất nước ta là gì?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc …

Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.35 (416 vote)
 • Tóm tắt: Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì? A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc …

Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Đánh giá: 4.09 (443 vote)
 • Tóm tắt: Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì? A. Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc …

Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương B

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 3.97 (588 vote)
 • Tóm tắt: Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là gì? Câu 19504 Thông hiểu. Việc tổ chức bộ máy cai trị của các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc …

Mục đích cuối cùng của các triều đại phong kiến phương Bắc đối

 • Tác giả: olm.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 3.61 (375 vote)
 • Tóm tắt: Chọn C. Đúng(0). Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc …

Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 3.43 (584 vote)
 • Tóm tắt: Việc tổ chức bộ máy cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc nhằm mục đích cuối cùng là sáp nhập nước ta vào lãnh thổ của chúng, biến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo em, tầng lớp trong xã hội sẽ lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của người Việt đó là các hào trưởng người Việt, tầng lớp này vừa có thế lực về kinh tế và uy tín trong nhân dân nên có khả năng lãnh đạo và lịch sử đã chứng minh điều đo qua các cuộc …

Next Post

Top 5 sàn upcom là gì hot nhất

T4 Th4 19 , 2023
Duới đây là các thông tin và kiến thức về sàn upcom là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Top 5 sàn upcom là gì hot nhất

You May Like