Tổng hợp 5 cổ phần là gì tốt nhất hiện nay

Dưới đây là danh sách cổ phần là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cổ phần là gì hay nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com

Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy có bao nhiêu loại cổ phần trong công ty cổ phần?

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Theo Điều 113 của Luật Doanh Nghiệp 2014, “công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

IIaOxKX

Cổ phần phổ thông là gì?

Theo Điều 79 và 80 Luật doanh nghiệp 2005 quy định cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Là người chủ sở hữu của công ty cổ phần nên họ có quyền quyết định những vấn đề rất quan trọng liên quan đến công ty cổ phần. Bên cạnh đó pháp luật còn quy định một số hạn chế về quyền của các cổ đông sáng lập đối với loại cổ phần phổ thông mà họ sở hữu trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty cổ phần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Điều 84 Luật doanh nghiệp 2005).

Theo Điều 114 của Luật Doanh Nghiệp 2014, cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có các quyền và lợi ích sau:

 • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này;

 • Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Theo Khoản 1 và khoản 2 Điều 116 của Luật Doanh Nghiệp quy định cổ phần ưu đã là cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quyết định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết.

Theo Điều 116 của Luật Doanh Nghiệp 2014, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền và lợi ích sau:

 • Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn này, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền sau: biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết đã được Điều lệ công ty quy định; đồng thời được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ việc chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết đó cho người khác.

Cổ phần ưu đãi cổ tức là gì?

Theo Điều 117 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Theo Điều 117 của Luật Doanh Nghiệp 2014, Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây:

 • Nhận cổ tức với mức ưu đãi cao hơn; nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, nhận cổ phần ưu đãi hoàn lại khi công ty giải thể hoặc phá sản;
 • hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông trừ quyền biểu quyét, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại là gì?

Theo Điều 118 của Luật Doanh Nghiệp 2014, cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Tại khoản 2 Điều 118 của Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền sau:

 • Được yêu cầu công ty hoàn lại vốn; các quyền khác như cổ đông phổ thông, trừ quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Tư vấn dịch vụ tại công ty Quốc Luật

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

Top 5 cổ phần là gì tổng hợp bởi Faravirusi.com

Cổ phần là gì? Cổ phần và cổ phiếu giống hay khác nhau?

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 4.74 (359 vote)
 • Tóm tắt: Có thể hiểu rằng, cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách của cổ đông trong công ty. Tùy vào loại cổ phần và số lượng cổ đông nắm giữ mà họ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ được quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Người sở hữu loại cổ phần này không có chuyển nhượng cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, do tòa án quyết định hoặc …

Khái niệm, đặc điểm về các loại cổ phần trong công ty cổ phần

 • Tác giả: ketoananpha.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2022
 • Đánh giá: 4.58 (445 vote)
 • Tóm tắt: Cổ phần là gì? Cổ phần được chia thành mấy loại? · Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. · Cổ phần là căn cứ pháp lý để chứng minh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ được quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông. Người sở hữu loại cổ phần này không có chuyển nhượng cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, do tòa án quyết định hoặc …

Cổ phần là gì? Các loại cổ phần trong công ty bạn cần biết – ĐIỀU CẦN BIẾT –

 • Tác giả: giayphepkinhdoanh.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2023
 • Đánh giá: 4.39 (343 vote)
 • Tóm tắt: Cổ phần là gì? · Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty thành các phần bằng nhau. · Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn muốn biết cổ phần là gì? và các thông tin chi tiết liên quan đến các loại cổ phần của công ty cổ phần? Bài viết sau đây của Luật NTV sẽ giải đáp thắc mắc đó, đồng thời cho bạn biết những lưu ý về quyền lợi về nghĩa vụ của bạn khi bạn sở hữu một …

Công ty cổ phần là gì? Khái niệm và đặc điểm công ty cổ phần

 • Tác giả: lawkey.vn
 • Ngày đăng: 07/21/2022
 • Đánh giá: 4.07 (393 vote)
 • Tóm tắt: Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó: – Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Doanh nghiệp tự thiết kế, khắc dấu hoặc thuê đơn vị được cấp phép thực hiện nhưng phải đảm bảo chứa hai nội dung tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp. Con dấu doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự …

CỔ PHẦN LÀ GÌ? CÁC LOẠI CỔ PHẦN TRONG CÔNG TY

 • Tác giả: glawvn.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.89 (215 vote)
 • Tóm tắt: Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty thành nhiều phần bằng nhau. Được hiểu là một loại tài sản hay chứng khoán để thể hiện quyền sở hữu của cổ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cổ phần là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ công ty thành nhiều phần bằng nhau. Được hiểu là một loại tài sản hay chứng khoán để thể hiện quyền sở hữu của cổ đông đối với vốn chủ sở hữu, thể hiện quyền cổ đông và giới hạn trách nhiệm của cổ đông …

Next Post

Danh sách 6 thành công là gì hay nhất

T5 Th4 20 , 2023
Dưới đây là danh sách thành công là gì hot nhất được tổng hợp bởi faravirusi.com
Danh sách 6 thành công là gì hay nhất

You May Like