Cơ cấu tổ chức mới, Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính

Cơ cấu tổ chức mới, Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính
Chức năng và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VGP

Nhiệm vụ và quyền hạn

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 1.9.2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28.8.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/MĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm và hằng năm.

Thúc đẩy việc phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế – kỹ thuật trọng điểm trên cơ sở ứng dụng, đổi mới và làm chủ công nghệ, phát triển công nghệ mới, công nghệ cao và thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 5 năm, hằng năm và chuyên môn, nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổ chức thực hiện việc chứng nhận các hoạt động công nghệ cao; quy định điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; quy định thẩm quyền, điều kiện, thủ tục xác nhận cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao; xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao thuộc phạm vi thẩm quyền của bộ.

Xây dựng trình Chính phủ ban hành quy định về khu công nghệ cao, định hướng các ngành công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển trong từng thời kỳ, danh mục công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và cơ chế, chính sách phát triển công nghệ cao, khu công nghệ cao.

Hướng dẫn, đăng ký hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, quỹ phát triển khoa học và công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm công nghệ cao; chứng nhận hoạt động đối với tổ chức, cá nhân hoạt động công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao theo quy định của pháp luật…

Cơ cấu tổ chức

Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị là tổ chức hành chính giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm:

– Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên;

– Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật;

– Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ;

– Vụ Công nghệ cao;

– Vụ Năng lượng nguyên tử;

– Vụ ứng dụng công nghệ và tiến bộ kỹ thuật;

– Vụ Kế hoạch – Tài chính;

– Vụ Pháp chế;

– Vụ Tổ chức cán bộ;

– Vụ Hợp tác quốc tế;

– Văn phòng Bộ;

– Thanh tra Bộ;

– Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo;

– Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia;

– Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

– Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;

– Cục Sở hữu trí tuệ;

– Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ còn có 4 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Báo VnExpress; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trung tâm Công nghệ thông tin.

Nguồn: Báo Lao Động

Next Post

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

T6 Th6 2 , 2023
Theo Nghị định, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát […]
Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

You May Like